Všeobecné obchodní podmínky

Společnost:    RefRiRent s.r.o.
Sídlo:               Českomoravská 2255/12a, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ:                    082 90 407

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 316410 (dále jen „Pronajímatel“)

 1. Úvodní ustanovení
  • smlouva uzavřená na samostatné listině nebo prostřednictvím elektronické komunikace, pokud tato byla uzavřena, nebo
  • smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní dle bodu 3. těchto podmínek; v takovém případě listinná smlouva neexistuje, což však nemá vliv na existenci smluvního vztahu a závaznost těchto obchodních podmínek.
  • V případě rozporu mezi některým ustanovením těchto VOP a některým ustanovením Smlouvy, má předmětné ustanovení individuální Smlouvy mezi stranami přednost před ustanovením těchto VOP.
  • Za nájemce nelze považovat spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  1. Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztah mezi Pronajímatelem a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nájemce“), vzniklý na základě Rámcové smlouvy uzavřené mezi stranami, při pronájmu movitých věcí ze sortimentu Pronajímatele a s nimi souvisejících služeb, jejichž podmínky, způsob a rozsah poskytování, stejně jako práva, povinnosti a způsob plnění závazků Pronajímatele a Nájemce (případně dalších zúčastněných osob) dále stanoví tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako “VOP”) a samostatná Smlouva (dále jen “Smlouva”), kterých může být několik a které budou uzavírány mezi Pronajímatelem a Nájemcem, způsobem blíže vymezeným v článku III. těchto VOP.
  2. Smlouvou se v těchto obchodních podmínkách rozumí podle situace:
 2. Předmět smlouvy
  1. Pronajímatel se Smlouvou uzavřenou v souladu s článkem 3 těchto VOP zavazuje za podmínek stanovených ve Smlouvě a těchto VOP odevzdat Nájemci Předmět nájmu.
  2. Nájemce se zavazuje Předmět nájmu převzít a smluvní strany se společně zavazují sepsat o tomto převzetí písemný listinný protokol.
  3. Pronajímatel se zavazuje předat Předmět nájmu Nájemci obvykle do 30 dnů od potvrzení uzavření Smlouvy, uzavřené v souladu s článkem III. těchto VOP. V případě pozdějšího dodání bude Pronajímatel o této skutečnosti informovat Nájemce s dostatečným předstihem.
  4. K předání Předmětu nájmu dojde v příslušné provozovně Nájemce nedohodnou-li se Pronajímatel a Nájemce výslovně jinak.
  5. Nebezpečí škod na Předmětu nájmu přechází podpisem Předávacího protokolu na Nájemce.
  6. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu s péčí řádného hospodáře a provádět na své náklady údržbu Předmět nájmu tak, aby se nesnižovala jeho hodnota (s výjimkou obvyklého technického a morálního zastarávání a běžného opotřebení).
  7. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu v souladu s návodem k použití, v souladu s právními předpisy a s rozhodnutími a pokyny správních a dalších orgánů.
 3. Uzavření smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá primárně prostřednictvím internetového portálu rentico.eu (dále jen „webové rozhraní“), který slouží k rychlému uzavírání Smluv a procházení sortimentu Pronajímatele.
  2. Smlouva může být uzavřena také v písemné listinné podobě, nebo písemně prostřednictvím elektronické komunikace, pokud strany nemají pochybnosti o totožnosti druhé strany a komunikace obsahuje identifikaci osoby (jméno, příjmení, pozice a případně označení zastupované společnosti).
  3. Smlouva musí vždy obsahovat jasné vymezení předmětu, cenu, dobu trvání smlouvy a místo umístění plnění.
  4. Nájemce obdrží přihlašovací údaje od Pronajímatele na jím zvolenou e-mailovou adresu a je povinen při registraci ve webovém rozhraní uvádět pravdivé údaje, přičemž nepravdivost údajů může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu kdykoliv za doby jeho trvání. Nájemce je povinen zajistit ochranu přístupových údajů k uživatelskému účtu a prohlašuje a garantuje, že přístup k těmto údajům budou mít pouze osoby oprávněné jednat za společnost a oprávněné zavazovat ji v rozsahu uzavírání Smluv prostřednictvím webového rozhraní a nese z toho plynoucí odpovědnost.
  5. Každý Nájemce může mít na webovém rozhraní nejvýše jeden účet na jedno IČ. V rámci jednoho účtu však Nájemce může aktivovat přístup do webového rozhraní více uživatelům.
 4. Odměna
  1. Platby
   1. Nájemce je povinen platit Pronajímateli odměnu podle Smlouvy, v periodicitě sjednané ve Smlouvě, jinak měsíční (dále jen „fakturační období“).
   2. Odměna je splatná na základě faktury vystavené nejpozději 5.den kalendářního měsíce ve kterém jsou čerpány služby Pronajímatele. Splatnost faktury bude nejméně 14 dní od vystavení.
   3. Neurčí-li Pronajímatel jinak, je Nájemce povinen provádět veškeré platby podle Smlouvy v českých korunách (CZK) formou bezhotovostního bankovního převodu na číslo účtu a s variabilním symbolem dle faktury.
   4. Zaplacením se rozumí připsání příslušné platby se správným variabilním symbolem na bankovní účet Pronajímatele.
   5. První odměna je splatná, a to v plné výši:
    1. pokud došlo k uzavření smlouvy před 20. dnem v měsíci, tak v první den měsíce následujícího po uzavření smlouvy
    2. pokud došlo k uzavření smlouvy po 20. kalendářním dni v měsíci, tak v první den druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k uzavření smlouvy.
   6. Pronajímatel je oprávněn přiřazovat jakékoli platby Nájemce k úhradě jakýchkoli závazků Nájemce vůči Pronajímateli ze Smlouvy či jiného právního vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem.
  2. Prodlení v platbách
   1. V případě prodlení Nájemce se zaplacením byť i jen části odměny, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli vedle zákonného úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Vedle smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli v plné výši též náhradu prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky, včetně nákladů spojených s upomínáním, nákladů spojených s využitím služeb inkasní agentury či jiného zmocněnce, jakož i včetně nákladů na právní poradenství a zastoupení.
   2. Poruší-li Nájemce svou povinnost zaplatit řádně, včas a v plné výši odměnu dle Smlouvy, je dále povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou výzvu či upomínku adresovanou Nájemci nebo osobě poskytující zajištění závazku Nájemce.
  3. Změna výše platby nájemného
   1. Pronajímatel není oprávněn měnit výši odměny sjednané podle Smlouvy.
   2. Ustanovení odstavce 4.3.1. neplatí, budou-li na základě obecně závazných právních předpisů během Doby trvání nájmu zvýšeny nebo nově zavedeny daně a/nebo poplatky vztahující se ke Smlouvě či Předmětu nájmu, které jdou k tíži Pronajímatele. V takovém případě je Pronajímatel oprávněn své náklady spojené s takovou změnou promítnout odpovídajícím způsobem do výše odměny nebo je Nájemci samostatně vyúčtovat.
   3. Změní-li Pronajímatel v souladu s ustanoveními předchozího odstavce výši odměny, je povinen Nájemce upozornit na tuto skutečnost nejméně jeden měsíc před změnou výše odměny.
   4. Změnu výše platby nájemného je Pronajímatel oprávněn nahradit jednorázovým přeúčtováním v odpovídající výši.
 5. Užívání předmětu smlouvy
  1. Nájemce není bez zvláštního předchozího písemného souhlasu oprávněn zatížit Předmět nájmu právem třetí osoby. Nájemce není oprávněn ani k jakémukoli jinému jednání, jehož důsledkem by mohlo být zatížení Předmětu nájmu právem třetí osoby. Poruší-li Nájemce ustanovení některé z předchozích dvou vět tohoto odstavce, je Nájemce povinen takové zatížení na své náklady odstranit (je-li to možné) a nahradit Pronajímateli vzniklou škodu. Vedle toho má Pronajímatel právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby; Okamžitou výpovědí Smlouvy není dotčena povinnost Nájemce nahradit Pronajímateli vzniklou škodu.
  2. Nájemce není bez zvláštního předchozího písemného oznámení Pronajímateli oprávněn Předmět nájmu dát do podnájmu, přenechat jako výpůjčku či výprosu ani zřídit jakékoli jiné užívací právo k Předmětu nájmu ani jakýmkoli jiným způsobem předat či přenechat Předmět nájmu třetí osobě či jinak umožnit třetí osobě užívání či jinou dispozici s Předmětem nájmu. Pronajímatel je oprávněn vznést proti oznámení námitku a neumožnit Nájemci dát Předmět nájmu do užívání či jiné dispozice třetí osobě. Poruší-li Nájemce svou povinnost podle tohoto odstavce, má Pronajímatel právo Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby.
  3. V případě, že Nájemce Předmět nájmu dá do podnájmu, či zřídí jakékoli jiné užívací právo k Předmětu nájmu nebo jakýmkoli jiným způsobem předá či přenechá Předmět nájmu třetí osobě či jinak umožní třetí osobě užívání či jinou dispozici s Předmětem nájmu, ručí nájemce za Předmět nájmu a za jakoukoliv škodu způsobenou třetí stranou. Nájemce zároveň odpovídá za to, že třetí strana bude dodržovat veškeré povinnosti a bude s předmětem nájmu nakládat s péčí řádného hospodáře.
  4. Pronajímatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk Nájemce či jiné osoby v souvislosti s případnou nemožností dočasně či trvale užívat Předmět nájmu.
  5. Pojištění Předmětu nájmu je zajišťováno Pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněným z pojistného plnění a Nájemce s tímto výslovně souhlasí.
  6. V případě jakékoli pojistné události či jakékoli škody na Předmětu nájmu je Nájemce povinen Pronajímatele o této skutečnosti neprodleně telefonicky a nejpozději však do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy se o škodě Nájemce dozvěděl, též písemně pomocí servisního požadavku vzneseného prostřednictvím webového portálu Pronajímatele informovat, sdělit polohu Předmětu nájmu (zejména uvedením lokality, ve které je Předmět nájmu umístěn, včetně uvedení obce a katastrálního území, jakož i uvedením bližšího popisu umístění Předmětu nájmu tak, aby mohl být Předmět nájmu podle tohoto popisu bezpečně nalezen a jednoznačně identifikován) a popis pojistné události a/nebo škody a umožnit Pronajímateli, jeho zástupci či likvidátorovi prohlídku Předmětu nájmu tak, aby Pronajímatel mohl rozhodnout o dalším postupu. Rozhodnutím Pronajímatele o dalším postupu je Nájemce povinen se řídit. Nájemce je povinen neprodleně ohlásit Policii ČR a Pronajímateli případné odcizení, ztrátu, zničení či poškození Předmětu nájmu, zabezpečit všechny důkazy a poskytnout Policii ČR i pojišťovně nutnou součinnost. V případě, že k poškození Předmětu nájmu došlo výlučně působením přírodních živlů, zcela zjevně bez lidského zavinění (např. krupobití, vichřice, povodeň), není Nájemce povinen takové poškození ohlásit Policii ČR, nýbrž postačí ohlášení Pronajímateli. Neurčí-li Pronajímatel jinak, vede řízení s pojišťovnou v případě pojistné události Nájemce, přičemž je vázán případnými pokyny Pronajímatele. Pojistné plnění náleží Pronajímateli.
  7. Nájemce není oprávněn jakkoli přemístit Předmět nájmu z místa umístění sjednaného ve Smlouvě, bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele (dále jen „Souhlas s přemístěním“). Žádost o udělení Souhlasu s přemístěním musí obsahovat zejména číslo smlouvy, evidenční číslo Předmětu nájmu uvedené ve Smlouvě, identifikaci Nájemce, datum zamýšleného přemístění a jednoznačnou identifikaci místa, kam má být v případě udělení Souhlasu s přemístěním Předmět nájmu přemístěn, a to zejména uvedením místa, na které má být Předmět nájmu přemístěn, včetně uvedení obce a katastrálního území, jakož i bližšího popisu zamýšleného nového umístění Předmětu nájmu tak, aby mohl být Předmět nájmu po uskutečnění přemístění podle takového popisu bezpečně nalezen a jednoznačně identifikován. Na udělení Souhlasu s přemístěním nemá Nájemce právní nárok. Pronajímatel je oprávněn. Souhlas s přemístěním nevydat, a to bez uvedení důvodu. Přemístí-li Nájemce Předmět nájmu bez Souhlasu s přemístěním, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce je v takovém případě povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále skutečnou škodu způsobenou na Předmětu nájmu v důsledku takového přemístění v plné výši, a dále náklady na převoz Předmětu nájmu do skladu Pronajímatele či jiného areálu Pronajímatele nebo na jiné vhodné místo stanovené Pronajímatelem.
  8. Nájemce je povinen Pronajímateli na jeho výzvu do 10 dnů písemně sdělit, na jakém místě se Předmět nájmu nachází, a to zejména uvedením místa (lokality), na které je Předmět nájmu umístěn, včetně uvedení obce a katastrálního území, jakož i bližším popisem umístění Předmětu nájmu tak, aby mohl být Předmět nájmu podle tohoto popisu bezpečně nalezen a jednoznačně identifikován. Takovou výzvu je Pronajímatel oprávněn adresovat Nájemci kdykoli, zejména pak v případech, kdy je Nájemce v prodlení s placením nájemného dle Smlouvy či splátkového kalendáře či pokud Nájemce jiným způsobem porušuje Smlouvu, jakož i v případech, kdy se Pronajímatel dozví, že na Předmětu nájmu vznikla škoda nebo že by taková škoda mohla vzniknout. Pokud Nájemce Pronajímateli informaci o umístění Předmětu nájmu podle tohoto odstavce nesdělí ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od opakovaného zaslání výzvy, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby. Toto se uplatní i v případě, že je Předmět nájmu u třetí strany dle odstavce 5.3.
  9. Nájemce se zavazuje na své náklady o Předmět nájmu řádně pečovat a udržovat jej s péčí řádného hospodáře ve stavu způsobilém k užívání.
  10. Neurčí-li Pronajímatel jinak, potřebné opravy a údržbu Předmětu nájmu provádí a objednává Nájemce, a to vlastním jménem a na vlastní náklady u specializovaných servisních společností, dle svého uvážení. Vlastními silami je Nájemce oprávněn provádět pouze takové opravy Předmětu nájmu, které zcela zjevně nevyžadují odborné znalosti či dovednosti.
  11. Změny a úpravy Předmětu nájmu (včetně jeho vnitřního uspořádání) je Nájemce oprávněn provádět jen na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Souhlasu Pronajímatele však není potřeba k běžné údržbě a opravám Předmětu nájmu ani k umístění odstranitelných reklam, dekorací, nápisů a běžných doplňků na nebo v Předmětu nájmu, pokud za účelem umístění těchto věcí není fyzicky zasahováno do konstrukce Předmětu nájmu.
  12. Pronajímatel je oprávněn se kdykoli přesvědčit o skutečnosti, že Nájemce má Předmět nájmu ve svém držení a že řádně plní své povinnosti podle Smlouvy, včetně těchto VOP.
  13. Pokud Nájemce odmítne na výzvu Pronajímatele vpustit Pronajímatele či jí pověřenou osobu do provozovny, kde je umístěn Předmětu nájmu, a předvést Předmět nájmu za účelem prokázání skutečností uvedených v předchozím odstavci, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu okamžitě vypovědět bez výpovědní doby a nájemce je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Toto ustanovení se uplatní obdobně i na třetí strany dle odstavce 5.3. a Nájemce ručí za splnění povinností třetí strany.
  14. Nájemce je povinen platit případné daně, pokuty, sankce a správní a další poplatky týkající se Předmětu nájmu a jeho užívání.
  15. Nájemce nese rovněž veškeré náklady spojené s případným uplatňováním reklamací a práv z vad Předmětu nájmu, včetně nákladů případného soudního řízení. Veškeré reklamace a uplatňování práv z vad provádí za Pronajímatele Nájemce, neurčí-li Pronajímatel jinak. Pronajímatel tímto výslovně zmocňuje Nájemce k provádění reklamací Předmětu nájmu a uplatňování práv z vad Předmětu nájmu vůči třetím osobám, zejména vůči Dodavateli či jakékoli jiné osobě, která Předmět nájmu prodala Pronajímateli. Nájemce však není oprávněn se za Pronajímatele vzdávat jakýchkoli nároků a práv, zavazovat Pronajímatele k jakémukoli plnění, uzavírat za Pronajímatele dohody o narovnání, ani provádět za Pronajímatele započtení pohledávek. O každé jednotlivé reklamaci je Nájemce povinen Pronajímatele informovat do 24 hodin od jejího uplatnění.
 6. Řádné ukončení smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a pokud kterákoliv ze smluvních stran nejméně 35 kalendářních dnů před okamžikem uplynutí platnosti Smlouvy neoznámí písemně druhé smluvní straně, že trvá na ukončení Smlouvy, prodlužuje se doba trvání Smlouvy na dobu neurčitou.
  2. Obě smluvní strany mají možnost Smlouvu na dobu neurčitou dle čl. 6.1. vypovědět kdykoliv, a to písemnou listinnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď.
  3. Pokud dojde k prodloužení kterékoliv konkrétní Smlouvy na dle odstavce 6.1., může Pronajímatel udělit Nájemci slevu ve výši až 50% z měsíčního odměny z příslušné Smlouvy, nejdříve však po 2 letech nájmu konkrétního předmětu.
  4. Pokud nedojde u Smlouvy k její prolongaci a k pokračování nájmu dle bodu 6.1., je Nájemce povinen nejpozději 30 dnů přede dnem zániku smlouvy vypracovat harmonogram odvozu Předmětu nájmu tak, aby bylo možné všechna zařízení převzít na jednom místě a poskytnout Pronajímateli veškerou součinnost. Pokud není možné všechna zařízení převzít na jednom místě z kapacitních důvodů, je možné převzetí realizovat v několika dnech a svozech. Nájemce se zavazuje předmět nájmu předat Pronajímatel se zavazuje převzít si a zajistit odvoz předmětu nájmu od Nájemce bez zbytečného odkladu. Cena druhého a každého dalšího svozu činí 2 000 Kč a Nájemce se zavazuje tuto částku uhradit Pronajímateli na základě jím vystavené faktury. Pronajímatel může od nároku na úhradu druhého a dalšího svozu upustit písemným prohlášením.
  5. Pokud Nájemce nesplní veškeré své závazky ze Smlouvy do jednoho měsíce po uplynutí Doby nájmu, má Pronajímatel vedle práva na náhradu škody (včetně náhrady nákladů na přepravu Předmětu nájmu na místo určené Pronajímatelem) vůči Nájemci právo též na smluvní pokutu ve výši dvou pravidelných měsíčních plateb nájemného za každý započatý měsíc prodlení s plněním závazků Nájemce ze Smlouvy.
 7. Předčasné ukončení smlouvy
  1. Důvodem pro předčasné ukončení Smlouvy může být za podmínek uvedených níže (i) písemná výpověď ze strany Pronajímatele, (ii) úplné zničení Předmětu nájmu, (iii) odcizení Předmětu nájmu, (iv) smrt Nájemce (fyzické osoby-podnikatele), (v) zánik Nájemce (právnické osoby) bez právního nástupce, (vi) dohoda smluvních stran, (vii) odstoupení od Smlouvy ze strany Pronajímatele a dále (viii) ze zákonných důvodů.
  2. Pronajímatel má právo vypovědět bez výpovědní doby Smlouvu zejména v případech takového porušení Smlouvy, se kterými tyto VOP možnost výpovědi výslovně spojují. Vedle toho má Pronajímatel právo Smlouvu vypovědět v případech jiného podstatného porušení Smlouvy, jakož i v případech nepodstatného, avšak opakovaného nebo déle trvajícího porušení Smlouvy, pokud byl Nájemce na takové nepodstatné porušení Smlouvy písemně upozorněn a nesjednal nápravu ve lhůtě stanovené v písemné upomínce.
   Pronajímatel má dále právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v případě, kdy:
 1. vyjde najevo, že Nájemce při uzavírání Smlouvy uvedl nepravdivé nebo nepřesné údaje nebo podstatné údaje zamlčel, nebo
 2. je proti Nájemci zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, výkon rozhodnutí nebo Nájemce vstoupí do likvidace, nebo
 3. Nájemci, který uzavíral Smlouvu jako podnikatel, zanikne oprávnění k jeho podnikatelské činnosti na území České republiky.
 • Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu rovněž v případě, kdy Nájemce porušuje jakoukoli jinou smlouvu mezi Pronajímatelem a Nájemcem takovým způsobem, že Pronajímatel je oprávněn vypovědět porušovanou Smlouvu, a to bez ohledu na to, zda a jakým způsobem Nájemce plní podmínky Smlouvy.
 • Je-li Nájemce v prodlení s úhradou odměny nebo její části, delším než jeden měsíc, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
 • Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Nájemci.
 • Vypoví-li Pronajímatel Smlouvu, je Nájemce povinen Pronajímateli neprodleně oznámit, na jakém místě se Předmět nájmu nachází (a to zejména uvedením lokalizace místa, kde je Předmět nájmu umístěn, včetně uvedení obce a katastrálního území, jakož i bližším popisem umístění Předmětu nájmu tak, aby mohl být Předmět nájmu podle tohoto popisu bezpečně nalezen a jednoznačně identifikován), neprodleně jej vyklidit, vydat Pronajímateli a uhradit Pronajímateli náklady na přepravu Předmětu nájmu na místo určené Pronajímatelem. Takovým místem bude zpravidla provozovna či jiný areál užívaný Pronajímatelem nebo jiné vhodné místo určené Pronajímatelem. Výpovědí Smlouvy nejsou dotčena práva Pronajímatele na smluvní pokuty, náhradu škody (včetně náhrady nákladů na přepravu Předmětu nájmu na místo určené Pronajímatelem), úroky z prodlení, náhradu prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky a další plnění podle Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. Pokud Nájemce nevyklidí a/nebo nevydá Předmět nájmu Pronajímateli ani do dvou týdnů ode dne účinnosti výpovědi, je dále povinen zaplatit Pronajímateli (i) jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále (ii) smluvní pokutu ve výši pravidelné měsíční odměny z předmětné Smlouvy navýšenou o 20 % za každý započatý měsíc prodlení s vydáním Předmětu nájmu Pronajímateli. Ustanovení tohoto odstavce včetně ustanovení o smluvních pokutách platí i ve  všech ostatních případech ukončení Smlouvy s tím, že povinnost vyklidit a vydat Předmět nájmu Pronajímateli musí být splněna do konce výpovědní doby. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že je Předmět nájmu umístěn u třetí osoby.
 • V případě, že Nájemce Pronajímateli neprodleně neoznámí, kde se Předmět nájmu nachází (a to zejména uvedením lokace místa, kde je Předmět nájmu umístěn, včetně uvedení obce a katastrálního území, jakož i bližším popisem umístění Předmětu nájmu tak, aby mohl být Předmět nájmu podle tohoto popisu bezpečně nalezen a jednoznačně identifikován) a/nebo jej neprodleně nevyklidí a/nebo nevydá Pronajímateli, ačkoli je podle Smlouvy nebo těchto VOP  povinen tak učinit, Pronajímatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím jiných osob (např. soukromého detektiva, policie, bezpečnostní nebo inkasní agentury) Předmět nájmu vypátrat, zajistit, vstoupit do prostor kde se nachází, vyklidit, odebrat a odvézt na jiné místo dle svého uvážení, to vše na náklady Nájemce, který je v takovém případě povinen Pronajímateli tyto náklady na jeho výzvu nahradit. Nájemce s tímto oprávněním Pronajímatele podpisem těchto VOP výslovně souhlasí a k tomuto jednání ho zmocňuje.
 • Pokud jsou při postupu podle předchozího odstavce s Předmětem nájmu zároveň zajištěny věci, které jsou s ním spojeny a lze je považovat za součást nebo příslušenství Předmětu nájmu, náleží vlastníku Předmětu nájmu, tedy Pronajímateli. Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči Nájemci zadržet movité věci, které má Nájemce umístěny v Předmětu nájmu.
 • Nacházejí-li se ve vydaném nebo odebraném Předmětem nájmu věci, které si Nájemce při vydání či odebrání Předmětu nájmu nepřevzal a ke kterým Pronajímatel neuplatnil zadržovací právo dle předchozího bodu, je Pronajímatel oprávněn tyto věci z Předmětu nájmu vyklidit, a jedná-li se o věci nikoli nepatrné hodnoty, přičemž potraviny se považují za věci nepatrné hodnoty vždy, zajistí Pronajímatel jejich úschovu na náklady Nájemce, a to dle vlastního uvážení Pronajímatele buď ve svých prostorách, nebo u třetí osoby. Na žádost Nájemce je Pronajímatel povinnen informovat jej o místě úschovy, kde si Nájemce může uvedené věci převzít, a zajistit na jeho žádost vydání těchto věcí. Nepřevezme-li si Nájemce tyto věci do 30 dnů po vydání či odebrání Předmětu nájmu, považují se tyto věci za opuštěné a Pronajímatel je v souladu se zákonem předá příslušnému orgánu státní správy či samosprávy.
 • Při úplném zničení Předmětu nájmu končí Smlouva dnem, v němž Pronajímatel obdržel potvrzení pojišťovny, u které byl Předmět nájmu pojištěn, nebo soudního znalce o úplném zničení Předmětu nájmu, nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak. V případě odcizení Předmětu nájmu končí Smlouva dnem, v němž bylo Pronajímateli doručeno usnesení o odložení věci nebo jiné potvrzení vydané orgány činnými v trestním řízení o tom, že nelze vést trestní stíhání proti konkrétní osobě, nedohodnou-li se smluvní strany na datu ukončení Smlouvy jinak.
 • Zánikem Nájemce – právnické osoby bez právního nástupce Smlouva končí, jestliže se Pronajímatel nedohodne s jiným subjektem na převzetí práv a povinností ze Smlouvy. Smrtí Nájemce – podnikatele fyzické osoby Smlouva končí, jestliže se Pronajímatel nedohodne s jeho dědicem, případně s jinou osobou, na převzetí práv a závazků ze Smlouvy. To vše nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy se Pronajímatel dozví o zániku nebo úmrtí Nájemce.
 • Nájemce je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne zániku harmonogramu doručit a předat Předmět nájmu Pronajímateli na Pronajímatelem určené adrese. Pronajímatel se zavazuje převzít si a zajistit odvoz předmětu nájmu od Nájemce bez zbytečného odkladu. V případě prodlení s předáním Předmětu nájmu se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku obvyklé odměny za Předmět nájmu za každý, byť jen započatý měsíc, kdy takové prodlení trvá.
 • Finanční vypořádání předčasně ukončené smlouvy
  1. V případě předčasného ukončení Smlouvy má Pronajímatel vůči Nájemci nárok na zaplacení nesplacené části sjednané odměny, a to bez ohledu na právní důvod ukončení Smlouvy. Tím není dotčeno případné právo Pronajímatele na jiné nároky vyplývající ze Smlouvy a/nebo související s jejím předčasným ukončením. Pohledávky podle tohoto odstavce je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli na jeho výzvu a jsou splatné do 10 dnů od doručení výzvy, neobsahuje-li výzva pozdější datum splatnosti.
  2. Pokud dojde k ukončení smlouvy do 15. dne kalendářního měsíce, bude odměna Pronajímatele za tento měsíc snížena o polovinu a v případě, že dojde k ukončení smlouvy po 15. dni kalendářního měsíce, zůstává odměna Pronajímatele v plné výši.
  3. V případě předčasného ukončení Smlouvy má Pronajímatel dále vůči Nájemci nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s převzetím Předmětu nájmu a zajištěním jeho následného převozu do skladů Pronajímatele. Nájemce je dále Pronajímateli povinen zaplatit případné náklady, které Pronajímatel jednorázově vynaložil na uzavření Smlouvy, konkrétně ve výši 2.000,-Kč.
  4. Vzniknou-li Pronajímateli z důvodu předčasného ukončení Smlouvy jakékoli zvýšené daňové náklady plynoucí z obecně závazných právních předpisů, má Pronajímatel nárok na dodatečnou náhradu škody odpovídající příslušnému zvýšení daňové povinnosti.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Bez ohledu na to, zdali je Nájemce fyzickou či právnickou osobou, mohou být Pronajímatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců Nájemce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.
  2. Pronajímatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které mu Nájemce poskytl při uzavírání Smlouvy, tj. zejména údaje o Nájemci (identifikační údaje a kontaktní údaje) a dále údaje o zaměstnancích nájemce, příp. jiných jím určených uživatelů počítačového programu (zejména identifikační a kontaktní údaje) a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro účely splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.
  3. Pronajímatel tyto osobní údaje zpracovává také prostřednictvím webového rozhraní.
  4. Pronajímatel se zavazuje přijmout veškerá vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala relevantní právní úpravě a současně tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. V této souvislosti se zejména zavazuje přijmout taková opatření, aby byl vyloučen neoprávněný nebo nahodilý přístup ke zpracovávaným osobním údajům, jejich změna, zničení či ztráta, neoprávněný přenos, neoprávněné zpracování, jakož i jiné zneužití zpracovávaných osobních údajů.
  5. Pronajímatel předá osobní údaje předané mu ze strany partnera dalším příjemcům, kterými jsou:
   1. SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372
   2. Ecomail.cz, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha 4, IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943
  6. Partner, resp. fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:
   1. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
   2. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
   3. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
   4. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
   5. zažádat o přenesení osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, nicméně v tomto konkrétním případě to není z důvodu specifické struktury databáze technicky možné;
   6. být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
 • Změna osoby Nájemce
  1. Ke změně v subjektu Nájemce může dojít:
   1. na základě písemné převodní smlouvy, a to za níže uvedených podmínek, nebo
   2. ze zákona, t.j. v důsledku takové právní události na straně Nájemce, s níž zákon spojuje přechod práv a závazků tohoto subjektu na právního nástupce.
  2. Smluvní převod jakýchkoli práv a povinností Nájemce ze Smlouvy není možný bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Na udělení takového souhlasu nemá Nájemce právní nárok. Pronajímatel není povinen takový souhlas udělit a jeho neudělení není povinen nijak odůvodňovat.
  3. Smlouvu o převodu práv a povinností ze Smlouvy z Nájemce na jinou osobu je oprávněn vyhotovit a předložit výlučně Pronajímatel, a to na písemnou žádost Nájemce. Pronajímatel je oprávněn po Nájemci nárokovat zaplacení poplatku za vyhotovení převodní smlouvy ve výši 2.000,-Kč, přičemž Nájemce má právo být s výší tohoto poplatku předem obeznámen. Pozdějším neuskutečněním převodu nezaniká právo Pronajímatele na jeho zaplacení, jestliže Nájemce o převod práv a povinností Nájemce ze Smlouvy již písemně požádal a Pronajímatel již započala s příslušnými administrativními úkony.
  4. Smlouva o převodu práv a povinností ze Smlouvy z Nájemce na jinou osobu musí být vždy trojstranná a podepsána Nájemcem, Pronajímatelem a osobou, na kterou mají být práva a povinnosti ze Smlouvy převedeny, jinak je neplatná. Pronajímatel není povinen takovou smlouvu podepsat, a to ani v případě, že k předmětnému převodu práv a povinností ze Smlouvy předtím udělil souhlas.
  5. Nájemce není oprávněn vyhotovovat či uzavírat jakoukoli smlouvu o převodu práv a závazků ze Smlouvy, kterou nevyhotovil a nepředložil Pronajímatel. V případě, že Nájemce poruší ustanovení předchozí věty, je Pronajímatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.
  6. Ke změně v subjektu Nájemce dochází k datu účinnosti dohodnutému v převodní smlouvě.
  7. Nájemce je povinen předem písemně seznámit Pronajímatele se skutečnostmi či chystanými organizačními změnami, které mohou v důsledku vést k zákonnému přechodu práv a povinností Nájemce ze Smlouvy na jiný subjekt. Těmito událostmi jsou zejména přeměna Nájemce (například změna právní formy, fúze, rozdělení, převod jmění na společníka), prodej závodu nebo jeho části, vklad závodu do základního kapitálu jiné společnosti, apod.
  8. Pronajímatel má právo požadovat na novém subjektu, na který přecházejí ze zákona práva a povinnosti ze Smlouvy v důsledku události uvedené v předchozím odstavci, prokázání právní subjektivity a ekonomické bonity obdobným způsobem jako při uzavírání nové smlouvy.
  9. Pronajímatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, nebo nárokovat okamžité splacení všech (i dosud nesplatných) plateb, jestliže Nájemce neoznámí událost vedoucí k zákonnému přechodu práv a povinností Nájemce na jinou osobu nejpozději v den, kdy se příslušný právní akt stane účinný (den zápisu fúze či rozdělení do obchodního rejstříku, den účinnosti smlouvy o prodeji podniku, apod.) nebo jestliže nový subjekt na straně Nájemce nedoloží dostatečným (uspokojivým) způsobem svou právní subjektivitu nebo ekonomickou bonitu.
 • Další povinnosti nájemce
  1. Nájemce je povinen písemně informovat Pronajímatele o všech podstatných změnách týkajících se jeho osoby, a to do 14 dnů ode dne, kdy se o nich Nájemce dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejména změna adresy sídla, změna kontaktní adresy, změna jiných kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa apod.), změna jména a/nebo příjmení osob zastupujících Nájemce, změny zapisované do obchodního rejstříku, změny v bankovním spojení, apod.
  2. Bylo-li vůči Nájemci zahájeno insolvenční řízení, vstoupil-li Nájemce do likvidace nebo dozvěděl-li se Nájemce, že proti němu bylo zahájeno exekuční řízení nebo výkon rozhodnutí, je Nájemce povinen takovou skutečnost neprodleně písemně oznámit Pronajímateli. Nájemce je dále povinen vyvinout veškeré dostupné právní kroky směřující k tomu, aby v případě událostí uvedených v předchozí větě nebyl Předmět nájmu jakožto vlastnictví Pronajímatele zahrnut do majetkové podstaty, likvidační podstaty a aby nebyl předmětem exekuce ani výkonu rozhodnutí, a byl-li již takto postižen, aby byl vyňat z majetkové/likvidační podstaty či vyškrtnut ze soupisu. Nájemce je dále povinen pravdivě informovat insolvenčního správce či likvidátora o existenci a podmínkách všech smluv uzavřených mezi Nájemcem a Pronajímatelem.
  3. Uvedl-li Nájemce při sjednávání Smlouvy nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo neinformoval-li Pronajímatele o podstatných změnách podle předchozích odstavců tohoto článku, je povinen Pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. Pronajímatel je vedle toho oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby.
  4. Nájemce – podnikatel fyzická osoba je dále povinen neprodleně informovat Pronajímatele o skutečnosti, že se v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou stal politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
  5. Bude-li Nájemce požadovat po Pronajímateli sdělení konkrétních údajů ohledně svých závazků ze Smlouvy telefonicky, je povinen se nejprve identifikovat sdělením svého názvu (jména  a příjmení), čísla smlouvy a identifikačního čísla Předmětu nájmu, uvedeného ve smlouvě.
 • Obecná a závěrečná ustanovení
  1. Pronajímatel je i bez souhlasu Nájemce oprávněn kdykoliv jednostranně započíst jakékoli své pohledávky a dluhy vůči Nájemci oproti jakýmkoli dluhům a pohledávkám Nájemce vůči Pronajímateli, a to i tehdy, pokud vyplývají z různých právních vztahů.
  2. Nájemce není oprávněn započíst své pohledávky a dluhy vůči Pronajímateli oproti dluhům a pohledávkám Pronajímatele vůči Nájemci.
  3. Pronajímatel je i bez souhlasu Nájemce oprávněn kdykoliv postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na jiný subjekt. Pronajímatel je zejména oprávněna kdykoliv postoupit jakoukoliv svoji pohledávku vůči Nájemci, vyplývající ze Smlouvy, třetí osobě, a to i bez souhlasu Nájemce.
  4. Žádným ustanovením Smlouvy (včetně těchto VOP), které stanoví právo Pronajímatele na smluvní pokutu, není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody vzniklé Pronajímateli v důsledku jakéhokoli porušení Smlouvy Nájemcem, a to v plné výši. V případě všech oprávnění Pronajímatele na smluvní pokutu sjednaných ve Smlouvě (včetně těchto VOP) platí, že Nájemce je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.
  5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto VOP) neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy (včetně těchto VOP) platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují ve vzájemné součinnosti upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru předmětného neplatného či neúčinného ustanovení.
  6. Smluvní strany tímto prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), a že u nich nenastala ani jedna ze skutečností uvedených v ustanovení § 109 ZDPH. Smluvní strany se zároveň zavazují, že pokud u nich nastane jakákoli skutečnost uvedená v ustanovení §109 ZDPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou na základě této skutečnosti oprávněny postupovat ve smyslu ustanovení §109a ZDPH.
  7. Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí s tím, že budou povinny nahradit škodu ve výši částky vynaložené druhou smluvní stranou jako ručitelem ve smyslu ustanovení § 109 ZDPH, v důsledku aplikace institutu ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň ze strany pronajímatele zdanitelného plnění.
  8. Nájemce a Pronajímatel se dohodli na prodloužení promlčecí lhůty veškerých práv, která vznikla či vzniknou Pronajímateli ze Smlouvy, na dobu deseti let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí lhůta počne poprvé běžet.
  9. Nájemce podpisem těchto VOP prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
  10. Pronajímatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. O této změně je Pronajímatel povinen písemně nebo e-mailem informovat Nájemce nejpozději 30 dní před účinností nových VOP. V případě, že Nájemce s jednostrannou změnou těchto VOP nesouhlasí a oznámí tuto skutečnost písemně Pronajímateli, smluvní vztah zanikne posledním dnem účinnosti původních VOP. Výpovědní doba uvedená v předchozí větě počne běžet v termínu nejbližší měsíční platby nájemného (tak, jak je tento termín určen v platebním kalendáři), a nelze-li jej zjistit, pak platí, že takovým termínem je první den nejbližšího kalendářního měsíce po doručení výpovědi Nájemci. Není-li možné výpověď Nájemci doručit na adresu Nájemce uvedenou ve Smlouvě nebo na poslední Nájemcem písemně oznámenou adresu, platí, že výpověď byla Nájemci doručena pátý pracovní den po jejím odeslání.
  11. Za změnu závažného charakteru se nepovažuje taková změna, která vyplývá ze změny právních předpisů, je opravou chyby v psaní nebo počtech nebo změna, kterou nedojde ke zhoršení právního postavení Nájemce.
  12. S výjimkou jednostranné změny těchto VOP Pronajímatelem podle předchozího odstavce může být Smlouva měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Jakákoli ústní či konkludentní ujednání smluvních stran, která by měnila nebo doplňovala Smlouvu či tyto VOP, ať už v době jejího uzavření nebo v budoucnu, se vylučují a smluvní strany prohlašují, že žádná taková ústní ani konkludentní ujednání neexistují. Jestliže se praxe stran odchýlí od ujednání Smlouvy nebo těchto VOP, mají přednost výslovná ustanovení Smlouvy a těchto VOP.
  13. Veškeré smluvní vztahy se řídí právem České republiky.
  14. Nájemce bere na vědomí a souhlasí, že je v rámci Smlouvy vázán i těmito VOP a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek stanovených v těchto VOP má stejné právní následky, jako by tyto povinnosti a podmínky byly stanoveny přímo Smlouvou, stejně jako Nájemce potvrzuje, že se s těmito VOP řádně seznámil, tyto přečetl, porozuměl jim, a s celým jejich zněním výslovně souhlasí.

  Účinné od 1.7.2020


  Ing. Petr Uttendorfský, jednatel
  RefRiRent s.r.o